ข่าวและภาพกิจกรรม

ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567
นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานกีฬาและนันทนาการ และงานอาชีวบำบัด นำผู้ใช้บริการหลังจากการฝึกซ้อมกีฬา จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา เสริมสร้างทักษะชีวิต และทักษะทางสังคม
โดยนำพาผู้ใช้บริการศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้ อาทิ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อำเภอไชยา และพาไปเยี่ยมชมอาชาบำบัด กลุ่มผู้ปกครอง ที่มีบุตรพิการสติปัญญา
“บ้านคาวบอยใจดี” อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

#Line @lvm7347p
เบอร์โทรศัพท์ 02-583-7999


  09 กรกฎาคม 2567
โดย: admin


ย้อนกลับ