โครงสร้างผู้บริหารกรม

นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เบอร์โทรศัพท์: -
มือถือ: 08 771 72682
Email: Kantapong.DirectorGeneral@gmail.com
นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 062 591 6409
Email: pisit.p@dep.go.th
นางณฐอร อินทร์ดีศรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 08 1700 1428
Email: nataorn59@gmail.com
นางสาวอมรศรี รัศมิทัต
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 08 1859 8267
Email: admin.wpd@dep.go.th
นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 08 1905 2680
Email: nontapum@dep.go.th