การศึกษา

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การศึกษา : สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี สังกัดกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนา คนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการได้รับโอกาสทางการศึกษา ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาด้านการศึกษาของตนเองตามศักยภาพจนถึงระดับชั้นสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ
มีงานทำ สามารถพึ่งพาตนเองได้ คืนกลับสู่ครอบครัวและชุมชน สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ โดยส่งผู้ใช้บริการเข้าเรียนในสถานศึกษาต่างๆ ทั้งเรียนร่วมและเรียนเฉพาะทาง ซึ่งเป็นสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับในปีการศึกษา 2566 มีผู้ใช้บริการได้รับเข้าศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับ
ปริญญาตรี เป็นชาย ๔๓ คน เป็นหญิง ๔๑ คน รวมจำนวน ๘๔ คน

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อบ้านนนทภูมิ
โทร. 02 583 8396