งานส่งเสริมพัฒนาการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


งานส่งเสริมพัฒนาการ :  งานส่งเสริมพัฒนาการ ได้จัดกิจกรรมต่างๆแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นการฟื้นฟู แก้ไขปรับสภาพความพิการ และพัฒนาศักยภาพ ให้ผู้ใช้บริการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ให้ดีขึ้น โดยมีการแบ่งเป้าหมายการให้บริการ ดังนี้

ระดับที่ ๑ กลุ่มบำบัดพิเศษในอาคารเรือนนอน
ระดับที่ ๒ กลุ่มฝึกการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
ระดับที่ ๓ กลุ่มเตรียมความพร้อมทางการศึกษา กลุ่มอาชีวบำบัด
๑.๑ กลุ่มบำบัดพิเศษในอาคารเรือนนอน คือ ผู้ใช้บริการที่มีความพิการซ้อนรุนแรง การเคลื่อนไหวและการเคลื่อนย้ายลำบาก ในบางรายมีการรับรู้น้อย งานส่งเสริมพัฒนาการจะดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับผู้ใช้บริการกลุ่มนี้ภายในอาคารนอนเป็นส่วนใหญ่ หรือบางครั้งจะพามารับบริการร่วมกับผู้ใช่บริการกลุ่มอื่นๆภายนอกอาคารเรือนนอน
๑.๒ กลุ่มฝึกการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน คือ ผู้ใช้บริการที่ต้องได้รับการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน เช่น การรับประทานอาหาร การแต่งกาย การเล่นของเล่นต่างๆ ฝึกการก้าวเดิน ในสภาพแวดล้อมต่างๆ และฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เป็นต้น
๑.๓ กลุ่มเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา คือ ผู้ใช้บริการต้องได้รับการฝึกทักษะต่างๆที่มีความจำเป็นในการส่งต่อเพื่อเข้ารับบริการในกลุ่มงานการศึกษา เช่น การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในสังคม ทักษะทางวิชาการ เป็นต้น
๑.๔ กลุ่มเตรียมความพร้อมด้านอาชีวบำบัด คือ ผู้ใช้บริการต้องได้รับการฝึกทักษะต่างๆที่มีความจำเป็นในการส่งต่อเพื่อเข้ารับบริการในกลุ่มงานอาชีวบำบัด เช่น การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การฝึกทักษะพื้นฐานด้านอาชีวบำบัด เป็นต้น
นอกจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว งานส่งเสริมพัฒนาการ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆเพิ่มเติมจากวิชาการหรือทักษะเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายต่างๆให้กับผู้ใช้บริการทุกคนตามระดับความสามารถของผู้ใช้บริการแต่ละคน เช่น กิจกรรมวงกลม กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมการฝึกเดินไม้เท้าขาว การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้กายอุปกรณ์ และวงดนตรี Dib Band เป็นความสามารถพิเศษของผู้ใช้บริการที่มีความบกพร่องทางการเห็น เช่น การเล่นดนตรีไทย และดนตรีสากล การขับร้อง การรำ เป็นต้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อบ้านนนทภูมิ