กายภาพบำบัด

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กายภาพบำบัด : 
        งานกายภาพบำบัด เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในเรื่องของการป้องกัน การรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย ให้สามารถเคลื่อนไหวข้อต่อต่างๆของร่างกายให้สามารถใช้งานได้มากที่สุด ด้วยวิธีการรักษาที่หลากหลาย การนวด การยืด การดัด การดึง การประคบร้อน การประคบเย็น ธาราบำบัด อาชาบำบัดและการออกกำลังกายต่างๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ปัจจุบันมีเด็กเข้ารับบริการด้านกายภาพบำบัด ทั้งหมดจำนวน 120 คน ที่มีความพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย พิการทางการเห็น และพิการซ้ำซ้อนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อบ้านนนทภูมิ
โทร. 02 583 8396