เจ้าหน้าที่บ้านนนทภูมิ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


งานธุรการ

1. นางสาวอาริสา นิลประเสริฐ.
2. นายธนวัมน์ มูลเภา.............
3. นางสาวจรรยา สายโอ๊ะ.......
...


งานการเงินและบัญชี

1. นางสาวนิรมล เคนพะนาน................
2. นางสารัตน์ชยาภรณ์ เนียมแสงกนก...
3. นายสพลเชษฐ์ โรจนไพรวงษ์............
4. นางรักชนก เอกพูนทรัพย์.................


งานพัสดุ

1. นายศราวุธ สิงหศิริ.............
2. นางสาวสมใจ ดีขาย............
3. นางสาวอารีภรณ์ สีพิมพ์......
4. นายกฤษณะ สรรพกิจเจริญ.....งานโภชนาการ

1. นางเกศินี คะปัญญา.....................
2. นางสาวณิชรัตน์ จ้อยประดิษฐ์ .....
3. นางธิดา ใจงาม.............................
4. นางสาวรัตนมน เป็งขวัญ..............
5. นางสาวจิราพร กันหาวงษ์.............
6. นางพิมพานันท์ จิตต์เจริญ.............งานซักฟอก

1. นางขวัญจิตต์ จิตรีนิตย์....
2. นางจิราภรณ์ จันทร์รักษ์...
3. นางสาวทองใบ ชัยสวัสดิ์..งานพลขับ

1. นายเปรมยุพล เที่ยงพัวเจริญ....
2. นายธวัชชัย ผลมาก...................
3. นายประเสริฐ เอี่ยมวันทอง........
4. นายอำนวย นิลประเสรืฐ............
5. นายวัลลภ ดิษฐีพร.....................งานสังคมสงเคราะห์

1. นางสาวปิยรัตน์ เทียงปา.
2. นางสาวทัศนี หอมอ้ม......
3. นางสาวสกาวใจ ศรเหม...
4. นางสาวรัชนีกร เลิศอนันต์
5. นางสาวอัสมา หมัดเจริญ..
6. นายกฤษฎา อุลุชาฎะ........งานการศึกษา

1. นางสาวทัศนี หอมอ้ม
2. นางศสิพร จริตพจน์...
3. นางสาววัชรี พุ่มพาชี..
งานเสริมพัฒนาการ

1. นางพยอม ใจสะอาด.........
2. นางมนต์นภา ปะมะลิ........
3. นางสาธิดา วันทา...............
4. นายสุวรรณ์ ปะมะลิ...........
5. นางสาวปรียาภรณ์ พูทอง..
งานประชาสัมพันธ์

1. นางเกศินี คะปัญญา.................
2. นางสาวพัสมพร เฮงพาชัยพัชร์.
3. นางสาวรุ่งนภา จุนทศรี.............
งานอาชีวบำบัด

1. นายผคม ลิมปิพิพัฒน์..........
2. นายอัศวชัย ศรีเกื้อกูล..........
3. นายวิทยา จันทร์หนองหว้า..
4. นางสาวสมปอง คุ้มพวก.......
5. นายปัจจานนท์ ไพลวัลย์......
6. นายสรศักดิ์ มะลิทอง...........


งานกีฬาและงานกายภาพ

1. นายจุฑา จุฑาเกตุ..........
2. นางสาวอริษา ไชยวารี...
3. นายไชยา แก้วเปีย..........
4. นายธเนส มีบุญเกิด.........
5. นางสาววลัยพี อิ่มเอม.....
6. นายสุรัตน์ ทองโรจน์.......
งานพยาบาล

1. นางกฤษวภรณ์ วินเซนท์.....
2. นาสาวธนพร แต่งประณีต...
3. นางสุดารัตน์ แก้วเพราะ......
4. นายเจตพล ดีขาย................


พี่เลี้ยง นนท์ 1 

1. นางกัญญา มูลเภา..................
2. นางสาวรัชนี แสงสี..................
3. นางมสารัศม์ ชูโชติป้องทรัพย์..
4. นางสาวทัศนีย์ อยู่มั่น...............
5. นางสาวจำรัส พ่วงประเสริฐ.....
ฝ่ายพี่เลี้ยง นนท์ 2

1. นางสาวอัจนา ไฝแก้ว....................
2. นางสาวสุภารัตน์ เหมือนแย้ม........
3. นางสาวกัญฑี จักษษา....................
4. นายเอนก ฝังกิจ.............................
5. นางสาวสาสิริยา ธนพิทยะโยธิน.....
6. นางสาวจำรัส พ่วงประเสริฐ...........ฝ่ายพี่เลี้ยง นนท์ 3 

1. นางสาวบุญณิชากาญจน์ เสื้อขาวธิดาภา..
2. นางพูลสุข แคชัยภูมิ..................................
3. นางพิศมัย ไตรเสนีย์..................................ฝ่ายพี่เลี้ยง นนท์ 4 

1. นางเจียง พันมะลี.............
2. นางสาวยุพิน บางภูมิ.......
3. นางสาวสุดารัตน์ ติ๊ดหนู...
4. นางจันทรา เชิญขวัญ.......
5. นางสาวนงนภัส คำพาที...


ฝ่ายพี่เลี้ยง นนท์ 5 

1. นางสาวชุลีพร ยอดสมุทร.............
2. นางสาวน้ำฝน ปัญญาเสน............
3. นาสาวเบญจมาศ นนทตระกูล......
4. นางสาวอนัญญา หิงห้อยทอง........
5. นางสาวฉลวย หมุนชู.....................งานพนักงานทำความสะอาด

1. นางผิว คณาดี...................
2. นางพิมลพรรณ หนูกำลัง...
3. นายสุรินทร์ เดชรอด..........งานโยธา ภาคสนาม คนงาน

1. นายไชยยนต์ มีจันทร์..............
2. นายขัวญชัย จิตต์กระจ่าง........
3. นายน้อง จันทร์คลองตัน..........
4. นายซี หนูกำลัง........................
5. นายสุรสิทธิ์ โคตรวงศ์..............
6. นายมงคล ป้องทรัพย์...............เจ้าหน้าที่มูลนิธิบ้านนนทภูมิ 

1. พัศร์ภรนันต์ พลเมืองศรี........
2. นางสาววิไลวรรณ ฉางแก้ว....
3. นางสาวอนุสรา จูสิงห์............เจ้าหน้าที่มูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ

1.นางสาวธมนต์ภัทร                                                                                                                                                                          

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อบ้านนนทภูมิ
โทร. 02 583 8396