ประวัติสถานคุ้มครองฯ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประวัติความเป็นมา:

          เพื่อให้การช่วยเหลือเด็ก ๆ คนพิการ ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และเป็นการแบ่งเบาภาระขององค์กรและประชาชนที่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเด็ก ๆ คนพิการเหล่านี้ได้ทั่วถึงและเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นระบบและขั้นตอนที่ถูกต้องเรียบร้อย ทางกรมประชาสงเคราะห์จึงมีนโยบายให้ก่อตั้งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้พิการเหล่านี้ขึ้นในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ จึงได้ก่อตั้งสถานสงเคราะห์เด็กพิการขึ้นโดยใช้ชื่อว่า “สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513

          เดิมชื่อสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ดหรือ "บ้านนนทภูมิ” ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ  บ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (Department of Social Development and Welfare) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (Ministry of Social Development and Human Security) และได้ดำเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมายนี้มาโดยต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน โดยให้การบริการสงเคราะห์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการทางร่างกายทั้งชายและหญิง อายุ 7-18 ปี หรือมากกว่านี้ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา การฝึกอาชีพ การพัฒนา การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายอย่างเหมาะสมทั้ง 4 ด้าน คือ ในด้านการแพทย์ การอาชีพ การศึกษา และการสังคม ให้เป็นผู้สามารถพึ่งตนเองได้และมีความสุขตามอัตภาพ

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างมีมาตรฐานตามสิทธิขั้นพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กพิการตามศักยภาพ
2. เพื่อพัฒนาระบบบริการด้านการสวัสดิการสังคม ระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเข้าถึงได้และส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
3. เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดสวัสดิการคนพิการ


About us :

Caring for children since 1970.
Due to the increasing number of children with disabilities, the Department of Public Welfare has launched a policy of establishing more organizations for supporting and caring those children. Thus, “Pak kret home for children with disabilities”, also known as “Nonthaphoom Home for Persons with Disabilities Protection anf Development, Nonthaburi Province”, was founded on November 21,1970 with great support from the government. For more than 53 years, our organization has been a warm family, welcoming children with special needs from all parts of Thailand.

Today, Nonthaphoom Home is an organization under Department of Social Development and Welfare, Ministry of Social Development and Human security. Our duty is to provide professional care and development to children with disabilities from 7 years old to 18. Our staff provides medical, physiotherapy, educational, occupational and recreational service with warmth and love in order to create a blissful and relaxing environment for our children. The happiness of our children is what we care for the most.