วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วิสัยทัศน์:
เป็นองค์กรเรียนรู้ด้านการดูแลคนพิการที่มีคุณภาพ เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วม

พันธกิจ:
1. การจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการสวัสดิการสังคมให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ
3. พัฒนาระบบบริการด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้ใช้บริการ
4. พัฒนาการจัดการสู่องค์กรการเรียนรู้ด้านคนพิการ
5. พัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและเข้าถึงได้

ยุทธศาสตร์:
1. พัฒนารูปแบบ วิธีการ มาตรฐาน การจัดบริการสวัสดิการสังคม
2. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร
3. ส่งเสริมเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการสวัสดิการสังคมของกลุ่มเป้าหมาย
4. ฟื้นฟูและพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพตามสภาพความพิการ

ปณิธาน:
มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ประสานเครือข่าย กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้