บ้านนนทภูมิ

 ข่าวและภาพกิจกรรม
อรรถบำบัด

     นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนา งานกายภาพบำบัด และงานส่งเสริมพัฒนาการ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยฟลินเดอร์ ออสเตรเลีย (University of Flinders) และอาจารย์ พร้อมล่ามแปล นางสาวนภัสดล สุรินทร์ ผู้ประสานงาน จำนวน 13 คน เพื่อมาฝึกโปรแกรมการพูด การออกเสียง จำนวน 9 คน ฝึกกิจกรรมบริหารอวัยวะในการพูด ในเด็กกลุ่มที่มีพัฒนาการทางภาษา ล่าช้าหรือพูดช้า เนื่องจากกล้ามเนื้อปากและลิ้นไม่แข็งแรง รวมทั้งผู้ใช้บริการ บางรายพูดออกเสียงแต่ฟังแล้วเข้าใจยาก ดังนั้น จึงได้มีการฝึกออกเสียงสระ การฝึกกล้ามเนื้อบนใบหน้า ปาก และลิ้น ด้วยการแลบลิ้น กระดกลิ้น ตวัดลิ้น รวมทั้งได้มีการสื่อสารด้วยภาพ และการเล่นเกมส์ต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกคนสนุกสนาน เพลิดเพลิน ทำได้ และเริ่มเข้าใจของการสื่อสารมากขึ้น นอกจากนี้ นายกฤษฏ์ พรศิริกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ (ISB) จังหวัดนนทบุรี เข้ามาสังเกตการณ์เพื่อจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับช่วยเหลือเด็กพิการซ้ำซ้อน เพื่อฝึกกล้ามเนื้อและการพูด ในครั้งนี้ด้วย


  เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566
งานสารบรรณและเขียนหนังสือราชการ

     นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายธุรการ ร่วมโครงการพัฒนาทักษะงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ ของบุคลากรภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค ส่วนราชการส่วนกลาง ที่มีที่ตั้งในจังหวัดนนทบุรี อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ โดยมี นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องพระนั่งเกล้า ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี


  เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566
 ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการป้องกันอัคคีภัย สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการป้องกันอัคคีภัย สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่บ้านนนทภูมิ จำนวน 100 คน
และผู้ใช้บริการกลุ่ม A จำนวน 5 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานในการรับมือ
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งความสามัคคี
ในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรกองบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การสัมมนาเครือข่ายธรรมาภิบาล
วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566

การสัมมนาเครือข่ายธรรมาภิบาล

นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
มอบหมายให้ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ งานสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมการสัมนาเครือข่ายธรรมาภิบาล
ภายใต้โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 12.30 น. (ผ่านระบบ Facebook Live บน Facebook
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน) โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานพิธีเปิดฯ
และบรรยายเรื่อง "ผู้ตรวจการแผ่นดินกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"เพื่อการแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนอันเนื่องมาจาการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท.และลดข้อขัดแย้งกับความไม่เป็นธรรมให้กับประชาชน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
โครงการป้องกันอัคคีภัย สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการป้องกันอัคคีภัย สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่บ้านนนทภูมิ จำนวน 100 คน
และผู้ใช้บริการกลุ่ม A จำนวน 5 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานในการรับมือ
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งความสามัคคี
ในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรกองบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การสัมมนาเครือข่ายธรรมาภิบาล
วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566

การสัมมนาเครือข่ายธรรมาภิบาล

นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
มอบหมายให้ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ งานสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมการสัมนาเครือข่ายธรรมาภิบาล
ภายใต้โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 12.30 น. (ผ่านระบบ Facebook Live บน Facebook
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน) โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานพิธีเปิดฯ
และบรรยายเรื่อง "ผู้ตรวจการแผ่นดินกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"เพื่อการแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนอันเนื่องมาจาการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท.และลดข้อขัดแย้งกับความไม่เป็นธรรมให้กับประชาชน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิทินเลี้ยงอาหาร
กันยายน 2566
1
คุณปิ๊ก
2
บริษัท นีโอ สุกี้
3
คุณอีฟ คุณตุ๊ก
คุณวฏการ จันเสม
4
คุณมณีรัตน์ สุวรรณเกต
5
คุณธีรสา มัทวพันธุ์
6
คุณธีรีสา มัทวพันธุ์
7
คุณกรกร สุขประเสริฐ
8
บริษัท อาเรีย ดีไซน์ อาร์คิเทคส์ จำกัด
9
บริษัท โกลบอล ชิปปิ้ง จำกัด
10
คุณตูมตาม
11
12
13
14
15
คุณยุ้ย
16
จตุพร สุภายอง
คุณจตุพร สุภายอง (มิ้ว)
17
คุณแบล
18
คุณวันวิสา คงดี
19
จิตอาสาจุฬาสูงวัย (ศิษย์เก่าจุฬา)
20
คุณนุ อนุกูล
21
คุณหญิงสรัสนันท์ เรืองตระกูล
22
KK city & BAAC
23
เพจเกรียนสิงห์ท่าเรือและแฟนบอล
24
พิมพ์บุญ พุฒิกรเรืองหิรัญ
25
26
27
28
29
30
คุณชลิต กอบัวแก้ว
คำอธิบาย:
ยืนยันแล้ว
รอการยืนยัน
 มื้อกลางวัน
 มื้อเย็น
ติดต่อจองเลี้ยงอาหาร โทร:
02 583 7999, 02 583 8396
หมายเหตุ:
หากต้องการยกเลิก กรุณาติดต่อบ้านนนทภูมิก่อนถึงกำหนดเลี้ยงอย่างน้อย 3 วันทำการ
 สถิติผู้รับบริการบ้านนนทภูมิ
  ผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 303 คน
ประถมศึกษา
47 คน
มัธยมศึกษาตอนต้น
15 คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
4 คน
อนุปริญญา/ปริญญา
8 คน
ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ
4 คน
การศึกษานอกระบบ (กศน.)
9 คน
การจ้างงาน ม.33
13 คน
การจ้างงาน ม.35
28 คน
ประกอบอาชีพอิสระ
1 คน
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566