บ้านนนทภูมิ

 ข่าวและภาพกิจกรรม
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2566

ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2566
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566
นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สคพ.บ้านนนทภูมิ เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 8/2566
โดยมีประเด็นสำคัญการขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัดนนทบุรี การเร่งรัดการเบิกจ่าย
และใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 การเปิดตรวจสอบภายใน พก. การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก และกิจกรรมที่สำคัญเดือนธันวาคม 2566
ติดตามข่าวสาร ช่องทางการติดต่อ#บ้านนนทภูมิ
Website:http.www.nontapum.go.tn
#Facebook บ้านนนทภูมิ เด็กพิการปากเกร็ด
#Email nontapum.dep@gmail.com
#Line@lvm7347p
เบอร์โทรศัพท์ 02-583-8396'583-7999

  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ ของ KMUTT

ฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ ของ KMUTT
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566
คุณธนะศักดิ์ ทวนทอง ผู้จัดการโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 11 และ คุณชณิศา ธนเวสารัชกุล ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ จำนวน 4 คน เพื่อให้คนพิการเข้าร่วมอบรม ในะหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2567 โดยมี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน และหลักสูตรการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ดิจิทัล
โดยมี นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับและฝ่ายสวัสดิการ งานสังคมสงเคราะห์ งานจิตวิทยาและการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลคนพิการฯ ดังกล่าว
ติดตามข่าวสาร ช่องทางการติดต่อ#บ้านนนทภูมิ
Website:http.www.nontapum.go.tn
#Facebook บ้านนนทภูมิ เด็กพิการปากเกร็ด
#Email nontapum.dep@gmail.com
#Line@lvm7347p
เบอร์โทรศัพท์ 02-583-8396'583-7999

  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันอัคคีภัย สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการป้องกันอัคคีภัย สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่บ้านนนทภูมิ จำนวน 100 คน
และผู้ใช้บริการกลุ่ม A จำนวน 5 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานในการรับมือ
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งความสามัคคี
ในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรกองบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การสัมมนาเครือข่ายธรรมาภิบาล
วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566

การสัมมนาเครือข่ายธรรมาภิบาล

นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
มอบหมายให้ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ งานสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมการสัมนาเครือข่ายธรรมาภิบาล
ภายใต้โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 12.30 น. (ผ่านระบบ Facebook Live บน Facebook
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน) โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานพิธีเปิดฯ
และบรรยายเรื่อง "ผู้ตรวจการแผ่นดินกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"เพื่อการแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนอันเนื่องมาจาการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท.และลดข้อขัดแย้งกับความไม่เป็นธรรมให้กับประชาชน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

โครงการป้องกันอัคคีภัย สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการป้องกันอัคคีภัย สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่บ้านนนทภูมิ จำนวน 100 คน
และผู้ใช้บริการกลุ่ม A จำนวน 5 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานในการรับมือ
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งความสามัคคี
ในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรกองบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การสัมมนาเครือข่ายธรรมาภิบาล
วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566

การสัมมนาเครือข่ายธรรมาภิบาล

นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
มอบหมายให้ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ งานสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมการสัมนาเครือข่ายธรรมาภิบาล
ภายใต้โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 12.30 น. (ผ่านระบบ Facebook Live บน Facebook
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน) โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานพิธีเปิดฯ
และบรรยายเรื่อง "ผู้ตรวจการแผ่นดินกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"เพื่อการแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนอันเนื่องมาจาการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท.และลดข้อขัดแย้งกับความไม่เป็นธรรมให้กับประชาชน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิทินเลี้ยงอาหาร
ธันวาคม 2566
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
จิรารัตน์ กลิ่นประทุม
17
18
19
20
21
22
23
24
คุณราชกุมาร ยุทธภูมิพณิชย์
25
26
27
28
29
30
31
คำอธิบาย:
ยืนยันแล้ว
รอการยืนยัน
 มื้อกลางวัน
 มื้อเย็น
ติดต่อจองเลี้ยงอาหาร โทร:
02 583 7999
หมายเหตุ:
หากต้องการยกเลิก กรุณาติดต่อบ้านนนทภูมิก่อนถึงกำหนดเลี้ยงอย่างน้อย 3 วันทำการ
 สถิติผู้รับบริการบ้านนนทภูมิ
  ผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 313 คน   
ประถมศึกษา
52 คน
มัธยมศึกษาตอนต้น
18 คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
10 คน
อนุปริญญา/ปริญญา
12 คน
ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ
4 คน
การศึกษานอกระบบ (กศน.)
12 คน
การจ้างงาน ม.33
13 คน
การจ้างงาน ม.35
24 คน
ประกอบอาชีพอิสระ
1 คน
  ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566