บ้านนนทภูมิ

 ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการป้องกันอัคคีภัย สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการป้องกันอัคคีภัย สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่บ้านนนทภูมิ จำนวน 100 คน
และผู้ใช้บริการกลุ่ม A จำนวน 5 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานในการรับมือ
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งความสามัคคี
ในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรกองบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การสัมมนาเครือข่ายธรรมาภิบาล
วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566

การสัมมนาเครือข่ายธรรมาภิบาล

นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
มอบหมายให้ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ งานสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมการสัมนาเครือข่ายธรรมาภิบาล
ภายใต้โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 12.30 น. (ผ่านระบบ Facebook Live บน Facebook
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน) โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานพิธีเปิดฯ
และบรรยายเรื่อง "ผู้ตรวจการแผ่นดินกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"เพื่อการแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนอันเนื่องมาจาการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท.และลดข้อขัดแย้งกับความไม่เป็นธรรมให้กับประชาชน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล


โครงการป้องกันอัคคีภัย สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการป้องกันอัคคีภัย สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่บ้านนนทภูมิ จำนวน 100 คน
และผู้ใช้บริการกลุ่ม A จำนวน 5 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานในการรับมือ
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งความสามัคคี
ในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรกองบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การสัมมนาเครือข่ายธรรมาภิบาล
วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566

การสัมมนาเครือข่ายธรรมาภิบาล

นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
มอบหมายให้ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ งานสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมการสัมนาเครือข่ายธรรมาภิบาล
ภายใต้โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 12.30 น. (ผ่านระบบ Facebook Live บน Facebook
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน) โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานพิธีเปิดฯ
และบรรยายเรื่อง "ผู้ตรวจการแผ่นดินกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"เพื่อการแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนอันเนื่องมาจาการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท.และลดข้อขัดแย้งกับความไม่เป็นธรรมให้กับประชาชน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิทินเลี้ยงอาหาร
กุมภาพันธ์ 2567
1
2
3
4
5
6
7
ห้างหุ้นส่วนจำกัดมนัสนันท์ 168
คุณนวรัตน์ ปัตตาเทสัง ธอมเชนและญาตและครอบครัว
8
คุณพล อินทเสนี และครอบครัว
9
คุณบรรพต และคุณอรณิชา นิธากร
10
คุณสมชาย เฮงวัชรไพบูลย์
11
คุณนริน ตั้งคารวคุณ
คุณษณฑารี จตุภากร
12
13
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
14
คุณวิธิญญา จิตเลิศนภา
15
16
คุณสุรีรัตน์ เถื่อนชัย
17
คุณจิรบุตร
18
กองแผนงานกรมชลฯ
19
คุณเฉลิมขวัญ ไทยทัน
20
คุณอรอุมา เพชรใส
21
22
คุณธัญญ์
23
คุณนนทวัส (กก.1บก.ปอท)
24
คุณเสรี
คุณภาวินี ธนิกกุล (ชมพู่)
25
คุณอริสราวัล ศิลปวิทยกุล
คุณวรินธร ธนาพันธุธัญญา
26
คุณนุ๊ก
คุณธัญญาพัทธ์
27
28
29
คำอธิบาย:
ยืนยันแล้ว
รอการยืนยัน
 มื้อกลางวัน
 มื้อเย็น
ติดต่อจองเลี้ยงอาหาร โทร:
02 583 7999
หมายเหตุ:
หากต้องการยกเลิก กรุณาติดต่อบ้านนนทภูมิก่อนถึงกำหนดเลี้ยงอย่างน้อย 3 วันทำการ
 คลังวิดีโอ
 สถิติผู้รับบริการบ้านนนทภูมิ
  ผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 309 คน   
ประถมศึกษา
52 คน
มัธยมศึกษาตอนต้น
18 คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
8 คน
อนุปริญญา/ปริญญา
16 คน
ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ
7 คน
การศึกษานอกระบบ (กศน.)
14 คน
การจ้างงาน ม.33
36 คน
ประกอบอาชีพอิสระ
1 คน
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567