บ้านนนทภูมิ

 ข่าวและภาพกิจกรรม
กิจกรรมออกกำลังกาย

กิจกรรมออกกำลังกาย

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567
นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ งานกีฬาและนันทนาการ นำผู้ใช้บริการ จำนวน 31 คน ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือมีปัญหาด้านพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ไม่สมวัย  อาทิ เด็กอ้วนและกำลังเจริญเติบโต หรือเด็กผอม/เตี้ย และผู้ที่เสี่ยงเป็นโรคเรื้อรัง ซึ่งควรได้รับการดูแลรักษา เพื่อควบคุมน้ำหนักให้รูปร่างสมส่วนโดยจัดกิจกรรมออกกำลังกาย เต้นแอโรบิคยามเย็น และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ณ โรงยิม สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อได้ที่ #บ้านนนทภูมิ
#Website http://nontapum.go.th
#Facebook บ้านนนทภูมิ เด็กพิการปากเกร็ด
#Email nontapum.dep@gmail.com
#Line@lvm7347p
เบอร์โทรศัพท์ 02-583-8396'583-7999
https://www.facebook.com/profile.php?id=100094570273368
#youtube https://youtube.com/@NonthaphoomSocialMedia?si=x35yjRXp8smoAr0c
#Tixtox https://www.tiktok.com/@bannorufh6u?_t=8l13phVAwq8&_r=1

  เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567
“อ่านได้ อ่านดี อ่านทุกวี่ ทุกวัน”

“อ่านได้ อ่านดี อ่านทุกวี่ ทุกวัน”

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567
นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี มอบหมาย ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ งานสังคมสงเคราะห์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนิทาน 2 เรื่องคือ ขอบคุณ และหนูอยากเป็นนักบิน ให้กับผู้ใช้บริการฟัง จำนวน 8 คน จะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของผู้ใช้บริการ ได้ฝึกทักษะการฟัง การอ่าน การพูดออกเสียง จดจำภาษา การตอบคำถามจากการเล่าเรื่อง ทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ความฉลาดทางอารมณ์และมีสมาธิมากขึ้น และเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดี การแสดงกิริยามารยาทที่ดี สร้างความผูกพันด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพอ่อนโยน และมีความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่น
ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อได้ที่ #บ้านนนทภูมิ
#Website http://nontapum.go.th
#Facebook บ้านนนทภูมิ เด็กพิการปากเกร็ด
#Email nontapum.dep@gmail.com
#Line@lvm7347p
เบอร์โทรศัพท์ 02-583-8396'583-7999
https://www.facebook.com/profile.php?id=100094570273368
#youtube https://youtube.com/@NonthaphoomSocialMedia?si=x35yjRXp8smoAr0c
#Tixtox https://www.tiktok.com/@bannorufh6u?_t=8l13phVAwq8&_r=1

  เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567
 ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันอัคคีภัย สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการป้องกันอัคคีภัย สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่บ้านนนทภูมิ จำนวน 100 คน
และผู้ใช้บริการกลุ่ม A จำนวน 5 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานในการรับมือ
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งความสามัคคี
ในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรกองบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การสัมมนาเครือข่ายธรรมาภิบาล
วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566

การสัมมนาเครือข่ายธรรมาภิบาล

นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
มอบหมายให้ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ งานสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมการสัมนาเครือข่ายธรรมาภิบาล
ภายใต้โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 12.30 น. (ผ่านระบบ Facebook Live บน Facebook
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน) โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานพิธีเปิดฯ
และบรรยายเรื่อง "ผู้ตรวจการแผ่นดินกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"เพื่อการแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนอันเนื่องมาจาการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท.และลดข้อขัดแย้งกับความไม่เป็นธรรมให้กับประชาชน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

โครงการป้องกันอัคคีภัย สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการป้องกันอัคคีภัย สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่บ้านนนทภูมิ จำนวน 100 คน
และผู้ใช้บริการกลุ่ม A จำนวน 5 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานในการรับมือ
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งความสามัคคี
ในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรกองบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การสัมมนาเครือข่ายธรรมาภิบาล
วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566

การสัมมนาเครือข่ายธรรมาภิบาล

นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
มอบหมายให้ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ งานสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมการสัมนาเครือข่ายธรรมาภิบาล
ภายใต้โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 12.30 น. (ผ่านระบบ Facebook Live บน Facebook
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน) โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานพิธีเปิดฯ
และบรรยายเรื่อง "ผู้ตรวจการแผ่นดินกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"เพื่อการแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนอันเนื่องมาจาการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท.และลดข้อขัดแย้งกับความไม่เป็นธรรมให้กับประชาชน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิทินเลี้ยงอาหาร
เมษายน 2567
1
2
3
4
5
6
คุณวรรณวิภา เผ่าพันธุ์
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
คำอธิบาย:
ยืนยันแล้ว
รอการยืนยัน
 มื้อกลางวัน
 มื้อเย็น
ติดต่อจองเลี้ยงอาหาร โทร:
02 583 7999
หมายเหตุ:
หากต้องการยกเลิก กรุณาติดต่อบ้านนนทภูมิก่อนถึงกำหนดเลี้ยงอย่างน้อย 3 วันทำการ
 คลังวิดีโอ
 สถิติผู้รับบริการบ้านนนทภูมิ
  ผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 309 คน   
ประถมศึกษา
52 คน
มัธยมศึกษาตอนต้น
18 คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
8 คน
อนุปริญญา/ปริญญา
16 คน
ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ
7 คน
การศึกษานอกระบบ (กศน.)
14 คน
การจ้างงาน ม.33
36 คน
ประกอบอาชีพอิสระ
1 คน
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567