โครงสร้างผู้บริหารบ้านนนทภูมิ

นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 0818454879
Email: ueng888@gmail.com
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นางเพ็ญศรี เนียมแสง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นางสาวนิรมล เคนพะนาน
พนักงานการเงินและบัญชี ส 4 หัวหน้างานการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นายศราวุธ สิงหศิริ
พนักงานพัสดุ ส 4
หัวหน้างานพัสดุ
งานโยธา งานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นางกฤษวภรณ์ วินเซนท์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หัวหน้างานพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นายอักรอม ชุมนุมพันธ์
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นางสาวชราภา บุญตัด
พ่อบ้าน - แม่บ้าน ส 2 หัวหน้างานพี่เลี้ยง
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นางเกศินี คะปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และรับบริจาค งานสูทกรรม
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นางสาวศศิธร เที่ยงธรรม
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ หัวหน้างานกายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นายผคม ลิมปิพิพัฒน์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ หัวหน้างานอาชีวบำบัด
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นางขวัญจิตต์ จิตรีนิตย์
พ่อบ้าน-แม่บ้าน ส 2 หัวหน้างานซักฟอก
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นายเปรมยุพล เที่ยงพัวเจริญ
พนักงานขับรถยนต์ ส 2 หัวหน้างานยานพาหนะ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นางพยอม ใจสะอาด
ครูช่วยสอน ส 3 หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาการ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
หัวหน้างานจิตวิทยาและการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ข้าราชการ 7 คน
พนักงานราชการ 23 คน ลูกจ้างประจำ 17 คน ลูกจ้างชั่วคราว 53 คน จ้างเหมาบริการเงินกองทุน 3 คน รวม 103 คน
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นายจุฑา จุฑาเกตุ
พนักงานการศึกษา ส 3 หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email: