ข้อมูลสถิติผู้รับบริการ

  ผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 309 คน
ประถมศึกษา
52 คน
มัธยมศึกษาตอนต้น
18 คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
8 คน
อนุปริญญา/ปริญญา
16 คน
ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ
7 คน
การศึกษานอกระบบ (กศน.)
14 คน
การจ้างงาน ม.33
36 คน
ประกอบอาชีพอิสระ
1 คน

สถิติผู้รับบริการรายเดือน:
เดือน / ปีจำนวนผู้รับบริการ
มกราคม พ.ศ. 2567310
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567309
มีนาคม พ.ศ. 25670
เมษายน พ.ศ. 25670
พฤษภาคม พ.ศ. 25670
มิถุนายน พ.ศ. 25670
กรกฎาคม พ.ศ. 25670
สิงหาคม พ.ศ. 25670
กันยายน พ.ศ. 25670
ตุลาคม พ.ศ. 25670
พฤศจิกายน พ.ศ. 25670
ธันวาคม พ.ศ. 25670