อาชีวบำบัด

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อาชีวบำบัด: งานอาชีวบำบัดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านอาชีพแก่ผู้ใช้บริการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ระดับ B ที่อยู่พ้นเกณฑ์การศึกษาสายสามัญ และผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถเรียนต่อสายสามัญได้ มุ่งเน้นการฝึกทักษะ การบำบัดกล้ามเนื้อมัดเล็ก ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้บริการ  ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ ตามความเหมาะสมกับสภาพความพิการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ การฟื้นฟูด้านอาชีพ (งานอาชีวบำบัด) เป็นไปในลักษณะเชิงบำบัดมากกว่ามุ่งเน้นด้านอาชีพ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเด็กพิการบ้านนนทภูมิ ดำเนินกิจกรรมวาดภาพธรรมชาติ กิจกรรมเกษตรบำบัด กิจกรรมอบรมภาษามือไทยระดับพื้นฐาน และกิจกรรมทักษะชีวิต


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อบ้านนนทภูมิ