การกีฬา

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การกีฬา :

    งานกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้ออกกำลังกาย เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย ทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อแข็งแรงขึ้นได้ผ่อนคลาย สนุกสนานและสามารถต่อยอดให้ผู้ใช้บริการเป็นนักกีฬาตัวแทนเขต หรือมีโอกาสในการติดทีมชาติเป็นนักกีฬาคนพิการทีมชาติได้ในส่วนของบ้านนนทภูมิตอนนี้มี 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ เปตอง ว่ายน้ำ กรีฑา โกล์บอลและบอคเซีย รวมทั้งหมด 30 คน ประกอบด้วยเปตอง 7 คน บอคเซีย 13 คน กรีฑา 3 คน โกล์บอล 1 คน และว่ายน้ำ 6 คน

กีฬาว่ายน้ำต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อบ้านนนทภูมิ
โทร. 02 583 8396