ข่าวและภาพกิจกรรม

ร่วมให้ข้อมูลตรวจประเมิน นวัตกรรม สมดุล “ฝุ่น คน เมือง” นครปากเกร็ด
ร่วมให้ข้อมูลตรวจประเมิน นวัตกรรม สมดุล “ฝุ่น คน เมือง” นครปากเกร็ด
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567
นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
พร้อมฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ งานพยาบาล เข้าร่วมให้ข้อมูล เข้ารับการตรวจประเมินเชิงลึกและคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามบันทึกความร่วมมือ(MOU) โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัยจากฝุ่นละออง PM 2.5 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566
โดยลงนามร่วมกัน 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ
จังหวัดนนทบุรี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ของเมือง จากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการเป็นเมืองหลวงของคนพิการ
ทั้งนี้ ผศ.รณรงค์ จันใด อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานนักวิจัย และผู้ประเมินภาคสนาม (Site Visit) และคณะกรรมการฯตรวจประเมินเชิงลึกแบบ 360 องศา ด้านบริหารจัดการที่ดี ของเทศบาลนครปากเกร็ด โดยนำทีม ได้แก่ 1)นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 2)นายสุทร บุญสิริชูโชติ ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด 3)ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ม.เชียงใหม่ 4)นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ 5)นางสุขศรี เดชฤดี ประธานชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด 6)อ.วรินธร แจ้งโรจน์ ม.กรุงเทพธนบุรี และ 7)ตัวแทนนักเรียน โดยมีการนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการนวัตกรรมสมดุล “ฝุ่น คน เมือง” และตอบข้อซักถามจากภาคีเครือข่ายและภาคประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

#Line @lvm7347p
เบอร์โทรศัพท์ 02-583-7999


  21 มิถุนายน 2567
โดย: admin


ย้อนกลับ