ข่าวและภาพกิจกรรม

เกษตรบำบัด
เกษตรบำบัด
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567
นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
มอบหมายให้ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ งานส่งเสริมและพัฒนาการ จัดกิจกรรม ปลูกข้าวโพดเทียนน้ำผึ้ง
ให้แก่ผู้ใช้บริการทางการเห็น พิการซ้อน 23 คน โดยฝึกสอนให้รู้จัก การเตรียมดิน โดยผสม ดิน 3 ส่วน
ขุยมะพร้าวสับ 2 ส่วน เปลือกไข่และปุ๋ยคอก 1 ส่วน
และขุดหลุมปลูก จัดระยะปลูกระหว่างแถว และระหว่างหลุมให้เหมาะสม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ปลูก การหยอดเมล็ดแห้ง และเมล็ดที่แช่น้ำเพื่อเตรียมปลูกในร่อง
จากนั้นโรยดินทับเอาไว้ให้มีความหนา 1 เซนติเมตร และรดน้ำให้ชุ่ม เสร็จสิ้นกิจกรรม ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 55-60 วัน เพื่อเป็นการฝึกทักษะอาชีพและทักษะทางสังคม
ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัด นนทบุรี

#Line @lvm7347p
เบอร์โทรศัพท์ 02-583-7999


  21 มิถุนายน 2567
โดย: admin


ย้อนกลับ