ข่าวและภาพกิจกรรม

ส่งเสริมการมีงานทำ
ส่งเสริมการมีงานทำ
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567
นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ งานการศึกษา นำผู้ใช้บริการ 1 คน เข้ารับการสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยครู โรงเรียนประชาบดี โดยช่วยคุณครูประจำชั้นเพื่อดูแลนักเรียน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ
เพิ่มโอกาสให้คนพิการมีงานทำ พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะและความสามารถของคนพิการ มีรายได้
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

#Line @lvm7347p
เบอร์โทรศัพท์ 02-583-7999


  21 มิถุนายน 2567
โดย: admin


ย้อนกลับ