ข่าวและภาพกิจกรรม

ประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงพม.ครั้งที่ 6/2567
ประชุมผู้บริหารระดับสูง
กระทรวงพม.ครั้งที่ 6/2567
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 6/2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยมีประเด็นที่สำคัญคือ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย 5x5 ฝ่าวิกฤติประชากร การชี้แจงคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และการดำเนินงานศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) รวมทั้งจังหวัดนนทบุรีประชุมหารือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.ปี 2567 รอบ 2 (นางสาวชวนชม จันทะวงษ์) เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2567 พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีใหม่( นายสุภวัฒน์ หนูพริก)
โดยมี นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฟังการประชุมกับทีมพม.หนึ่งเดียวจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom meeting
#Line @lvm7347p
เบอร์โทรศัพท์ 02-583-7999
  10 มิถุนายน 2567
โดย: admin


ย้อนกลับ