ข่าวและภาพกิจกรรม

“อ่านได้ อ่านดี อ่านทุกวี่ ทุกวัน”
“อ่านได้ อ่านดี อ่านทุกวี่ ทุกวัน”

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567
นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี มอบหมาย ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ งานสังคมสงเคราะห์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนิทาน 2 เรื่องคือ ขอบคุณ และหนูอยากเป็นนักบิน ให้กับผู้ใช้บริการฟัง จำนวน 8 คน จะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของผู้ใช้บริการ ได้ฝึกทักษะการฟัง การอ่าน การพูดออกเสียง จดจำภาษา การตอบคำถามจากการเล่าเรื่อง ทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ความฉลาดทางอารมณ์และมีสมาธิมากขึ้น และเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดี การแสดงกิริยามารยาทที่ดี สร้างความผูกพันด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพอ่อนโยน และมีความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่น
ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อได้ที่ #บ้านนนทภูมิ
#Website http://nontapum.go.th
#Facebook บ้านนนทภูมิ เด็กพิการปากเกร็ด
#Email nontapum.dep@gmail.com
#Line@lvm7347p
เบอร์โทรศัพท์ 02-583-8396'583-7999
https://www.facebook.com/profile.php?id=100094570273368
#youtube https://youtube.com/@NonthaphoomSocialMedia?si=x35yjRXp8smoAr0c
#Tixtox https://www.tiktok.com/@bannorufh6u?_t=8l13phVAwq8&_r=1


  17 เมษายน 2567
โดย: admin


ย้อนกลับ