ร่วมบริจาค

การรับบริจาค
          ท่านสามารถบริจาคเงินและสิ่งของได้โดยตรงที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.ในวันหยุดราชการจะมีเจ้าหน้าที่เวรรับบริจาคคอยให้บริการ

ขั้นตอนการรับบริจาค
          การรับบริจาคสิ่งของ  กรุณานำสิ่งของบริจาคมาลงรายการที่เจ้าหน้าที่โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้
          - เขียนรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ จำนวนสิ่งของที่บริจาค ลงในใบแสดงความจำนงบริจาคเงินและ/หรือสิ่งของ พร้อมลงลายมือชื่อผู้บริจาค
          - เจ้าหน้าที่จะออกใบรับบริจาคสิ่งของให้กับผู้บริจาค
          - เจ้าหน้าที่จะมีหนังสือตอบขอบคุณเป็นหนังสือราชการพร้อมสำเนาใบแสดงความจำนงบริจาคเงินและ/หรือสิ่งของ ส่งไปตามที่อยู่ของท่านในอีก 1 สัปดาห์
          การบริจาคเงิน  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เคาท์เตอร์รับบริจาคโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้
          - เขียนรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ จำนวนเงินที่บริจาค ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้จ่าย เช่น เพื่อสวัสดิการเด็กพิการ เป็นต้น ลงในใบแสดงความจำนงบริจาค  พร้อมลงลายมือชื่อผู้บริจาค
          - เจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้บริจาค (สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)
          - เจ้าหน้าที่จะมีหนังสือตอบขอบคุณเป็นหนังสือราชการพร้อมสำเนาใบแสดงความจำนงบริจาค ส่งไปตามที่อยู่ของท่านในอีก 1 สัปดาห์
          - ท่านสามารบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาปากเกร็ด ชื่อบัญชีมูลนิธิเด็กพิการบ้านนนทภูมิ เลขที่บัญชี 123-1-52598-3 หรือทางธนาณัติ/เช็ค สั่งจ่ายในนามมูลนิธิเด็กพิการบ้านนนทภูมิ และกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินได้ทาง โทรสาร 025838396, 025837999 ต่อ 115 หรือส่งทางเมล์ nontapum.dep@gmail.com

ขั้นตอนการจัดเลี้ยงอาหาร
          การจัดเลี้ยงอาหารท่านสามารถตรวจดูวันจองเลี้ยงได้ที่ปฏิทินจัดเลี้ยงอาหารในแถบเมนูจัดเลี้ยงอาหารด้านบน และสามารจองวันเลี้ยงอาหารได้ผ่านปฏิทินดังกล่าวในวันที่ไม่มีผู้จองเลี้ยงอาหารโดยระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการประสานงานอนุมัติการจองเลี้ยงในวันดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ หรือท่านสามารถโทรศัพท์มาจองเลี้ยงด้วยตนเองที่เบอร์ 025837999, 025838396 ต่อ 110 หรือ 116 เพื่อให้เจ้าหน้าที่จองวันในระบบให้กับท่าน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะประสานท่านอีกครั้งผ่านทางโทรศัพท์เพื่อจัดรายการอาหาร โดยท่านสามารถดำเนินการดังนี้
          1. ผู้บริจาคต้องนำอาหารมาให้เพียงพอต่อจำนวนผู้รับการสงเคราะห์ (ประมาณ ๔๐๐ คน)  และต้องเผื่ออาหารไว้สำหรับการเติมเนื่องจากผู้รับการสงเคราะห์บางคนจะทานมากกว่าปกติ
          2. ผู้บริจาคเป็นผู้ติดต่อร้านค้าหรือร้านอาหารเองและจ่ายเงินให้กับร้านค้าโดยตรง
          3. ผู้บริจาคไม่สะดวกในการติดต่อกับร้านค้าด้วยตนเอง  แต่มีความประสงค์ให้สถานคุ้มครอง ฯ เป็นผู้ติดต่อร้านค้าให้นำอาหารปรุงสำเร็จมาส่งให้ในวันจองเลี้ยงอาหาร  ผู้บริจาคจะเป็นผู้จ่ายชำระเงินให้กับร้านค้าด้วยตนเองในวันจัดเลี้ยงอาหาร พร้อมเขียนในใบแสดงความจำนงบริจาคเงินและ/หรือสิ่งของ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในข้อ 5 บริจาคเป็นสิ่งของโดยให้ระบุว่าบริจาคอาหารเป็นมูลค่าตามที่ผู้บริจาคชำระให้กับทางร้านค้า ซึ่งสถานคุ้มครอง ฯ มิได้รับเงินจากผู้บริจาคจึงไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้บริจาคได้
          4. ผู้บริจาคที่ไม่สะดวกในการติดต่อกับร้านค้าด้วยตนเอง  หากมีความประสงค์ให้สถานคุ้มครอง ฯ เป็นผู้ประกอบอาหารให้  ผู้บริจาคต้องแสดงความจำนงให้สถานคุ้มครอง ฯ อำนวยความสะดวกในการประกอบอาหาร  โดยให้สถานคุ้มครอง ฯ ดำเนินการสั่งวัสดุประเภทอาหารสำหรับการประกอบอาหารจากร้านค้าเพื่อให้งานสูทกรรมประกอบอาหารให้กับผู้รับการสงเคราะห์  โดยในวันจองเลี้ยงอาหารผู้บริจาคจะเขียนใบแสดงความจำนงบริจาคสิ่งของ (อาหารจัดเลี้ยง) พร้อมชำระเงินเป็นค่าวัสดุประกอบอาหารในมื้อดังกล่าวให้กับร้านค้าผู้ส่งวัสดุประกอบอาหารให้กับบ้านนนทภูมิ โดยจะออกใบรับบริจาคสิ่งของ (อาหารจัดเลี้ยง) ให้กับผู้บริจาคในวันที่ผู้บริจาคมาจัดเลี้ยงอาหาร (ใบรับบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เฉพาะในนามนิติบุคคลเท่านั้น)

รายการอาหารที่สถานคุ้มครองสามารถประกอบอาหารให้กับผู้จัดเลี้ยงอาหารที่ประสงค์ให้สถานคุ้มครอง ฯ เป็นผู้ประกอบอาหารให้มีรายการดังต่อไปนี้
          ประเภทข้าว+กับข้าว 2 อย่าง+ขนมหวานหรือน้ำสมุนไพร
          1. ข้าวสวย+แกงเขียวหวาน+ผัดผักต่าง ๆ /ขนมหวาน/น้ำสมุนไพร                           ค่าวัสดุประกอบอาหาร         11,000 บาท
          2. ข้าวสวย+แกงจืด+ผัดกระเพรา/ขนมหวาน/น้ำสมุนไพร                                       ค่าวัสดุประกอบอาหาร         11,000 บาท
          3. ข้าวสวย+แกงต่าง ๆ+หมูทอด/ขนมหวาน/น้ำสมุนไพร                                         ค่าวัสดุประกอบอาหาร         15,000 บาท
            ประเภทก๋วยเตี๋ยว+อาหารจานเดียว
          1. ก๋วยเตี๋ยวหมูไก่/ลูกชิ้นน้ำใสราดหน้า/ขนมหวาน/น้ำสมุนไพร                                ค่าวัสดุประกอบอาหาร          12,000 บาท
          2. ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใส/ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ/ขนมหวาน/น้ำสมุนไพร                           ค่าวัสดุประกอบอาหาร          12,000 บาท
          3. สุกี้ยากี้/ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ ขนมหวาน/น้ำสมุนไพร                                            ค่าวัสดุประกอบอาหาร          12,000 บาท

          4.ข้าวมันไก่ต้ม/ขนมหวาน/น้ำสมุนไพร                                                                ค่าวัสดุประกอบอาหาร           12,000 บาท

           5.ข้าวมันไก่ทอด/ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น ขนมหวาน/น้ำสมุนไพร                                      ค่าวัสดุประกอบอาหาร            12,000 บาท

           6.บะหมี่หมุแดง/ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น ขนมหวาน/น้ำสมุนไพร                                         ค่าวัสดุประกอบอาหาร            13,000 บาท

           7.บะหมี่น่องไก่/ก๋วยเตี๋ยวเป้ดตุ๋น ขนมหวาน/น้ำสมุนไพร                                          ค่าวัสดุประกอบอาหาร            14,000 บาท
 

 รายการอาหารพิเศษ

          1. ข้าวสวย แกงจืด น้ำพริกตาแดง ไข้ต้ม ขนมหวาน                                                 ค่าวัสดุประกอบอาหาร          13,000 บาท
          2.ข้าวสาย แกงจืด น้ำพริกตาแดง หมูทอด ขนมหวาน                                               ค่าวัสดุปรกอบอาหาร             15,000 บาท
          3. ข้าวสาย น้ำพริกกะปิ ปลาทุทอด ผักสด ผักต้ม แกงจืด/ขนมหวาน/น้ำสมุนไพร            ค่าวัสดุประกอบอาหาร           17,000 บาท

           4.ผลไม้ต่างๆ(ตามฤดูกาล)                                                                                                                            3,000 บาท

           5.ไอศกรีม ( 1 ถังๆละ 1,500 บาท) (ใช้ 2ถัง/400 คน)                                                                                       3,000 บาท                                                                      

              *** หมายเหตุ 

          1. รายการอาหารข้างต้นรวมค่าข้าวสารและวัสดุประกอบอาหารประเภทเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้ว
          2. การประกอบอาหารเป็นหน้าที่โดยปกติของงานสูทกรรม เมื่อผู้จัดเลี้ยงมีความประสงค์ให้สถานคุ้มครอง ฯ ประกอบอาหารให้ จึงเป็นหน้าที่ของงานสูทกรรมที่ต้องประกอบอาหารให้ตามปกติไม่ถือว่าเป็นการประกอบอาหารนอกเวลาราชการ เนื่องจากในมื้อดังกล่าวสถานคุ้มครอง ฯ มิได้เป็นผู้จัดเลี้ยงอาหารตามปกติ