ร่วมบริจาค

การรับบริจาค
          ท่านสามารถบริจาคเงินและสิ่งของได้โดยตรงที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.ในวันหยุดราชการจะมีเจ้าหน้าที่เวรรับบริจาคคอยให้บริการ

ขั้นตอนการรับบริจาค
          การรับบริจาคสิ่งของ  กรุณานำสิ่งของบริจาคมาลงรายการที่เจ้าหน้าที่โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้
          - เขียนรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ จำนวนสิ่งของที่บริจาค ลงในใบแสดงความจำนงบริจาคเงินและ/หรือสิ่งของ พร้อมลงลายมือชื่อผู้บริจาค
          - เจ้าหน้าที่จะออกใบรับบริจาคสิ่งของให้กับผู้บริจาค
          - เจ้าหน้าที่จะมีหนังสือตอบขอบคุณเป็นหนังสือราชการพร้อมสำเนาใบแสดงความจำนงบริจาคเงินและ/หรือสิ่งของ ส่งไปตามที่อยู่ของท่านในอีก 1 สัปดาห์
          การบริจาคเงิน  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เคาท์เตอร์รับบริจาคโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้
          - เขียนรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ จำนวนเงินที่บริจาค ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้จ่าย เช่น เพื่อสวัสดิการเด็กพิการ เป็นต้น ลงในใบแสดงความจำนงบริจาค  พร้อมลงลายมือชื่อผู้บริจาค
          - เจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้บริจาค (สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)
          - เจ้าหน้าที่จะมีหนังสือตอบขอบคุณเป็นหนังสือราชการพร้อมสำเนาใบแสดงความจำนงบริจาค ส่งไปตามที่อยู่ของท่านในอีก 1 สัปดาห์
          - ท่านสามารบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาปากเกร็ด ชื่อบัญชีมูลนิธิเด็กพิการบ้านนนทภูมิ เลขที่บัญชี 123-1-52598-3 หรือทางธนาณัติ/เช็ค สั่งจ่ายในนามมูลนิธิเด็กพิการบ้านนนทภูมิ และกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินได้ทาง โทรสาร 025838396, 025837999 ต่อ 115 หรือส่งทางเมล์ nontapum.dep@gmail.com

ขั้นตอนการจัดเลี้ยงอาหาร
          การจัดเลี้ยงอาหารท่านสามารถตรวจดูวันจองเลี้ยงได้ที่ปฏิทินจัดเลี้ยงอาหารในแถบเมนูจัดเลี้ยงอาหารด้านบน และสามารจองวันเลี้ยงอาหารได้ผ่านปฏิทินดังกล่าวในวันที่ไม่มีผู้จองเลี้ยงอาหารโดยระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการประสานงานอนุมัติการจองเลี้ยงในวันดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ หรือท่านสามารถโทรศัพท์มาจองเลี้ยงด้วยตนเองที่เบอร์ 025837999, 025838396 ต่อ 110 หรือ 116 เพื่อให้เจ้าหน้าที่จองวันในระบบให้กับท่าน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะประสานท่านอีกครั้งผ่านทางโทรศัพท์เพื่อจัดรายการอาหาร โดยท่านสามารถดำเนินการดังนี้
          1. ผู้บริจาคต้องนำอาหารมาให้เพียงพอต่อจำนวนผู้รับการสงเคราะห์ (ประมาณ ๔๐๐ คน)  และต้องเผื่ออาหารไว้สำหรับการเติมเนื่องจากผู้รับการสงเคราะห์บางคนจะทานมากกว่าปกติ
          2. ผู้บริจาคเป็นผู้ติดต่อร้านค้าหรือร้านอาหารเองและจ่ายเงินให้กับร้านค้าโดยตรง
          3. ผู้บริจาคไม่สะดวกในการติดต่อกับร้านค้าด้วยตนเอง  แต่มีความประสงค์ให้สถานคุ้มครอง ฯ เป็นผู้ติดต่อร้านค้าให้นำอาหารปรุงสำเร็จมาส่งให้ในวันจองเลี้ยงอาหาร  ผู้บริจาคจะเป็นผู้จ่ายชำระเงินให้กับร้านค้าด้วยตนเองในวันจัดเลี้ยงอาหาร พร้อมเขียนในใบแสดงความจำนงบริจาคเงินและ/หรือสิ่งของ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในข้อ 5 บริจาคเป็นสิ่งของโดยให้ระบุว่าบริจาคอาหารเป็นมูลค่าตามที่ผู้บริจาคชำระให้กับทางร้านค้า ซึ่งสถานคุ้มครอง ฯ มิได้รับเงินจากผู้บริจาคจึงไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้บริจาคได้
          4. ผู้บริจาคที่ไม่สะดวกในการติดต่อกับร้านค้าด้วยตนเอง  หากมีความประสงค์ให้สถานคุ้มครอง ฯ เป็นผู้ประกอบอาหารให้  ผู้บริจาคต้องแสดงความจำนงให้สถานคุ้มครอง ฯ อำนวยความสะดวกในการประกอบอาหาร  โดยให้สถานคุ้มครอง ฯ ดำเนินการสั่งวัสดุประเภทอาหารสำหรับการประกอบอาหารจากร้านค้าเพื่อให้งานสูทกรรมประกอบอาหารให้กับผู้รับการสงเคราะห์  โดยในวันจองเลี้ยงอาหารผู้บริจาคจะเขียนใบแสดงความจำนงบริจาคสิ่งของ (อาหารจัดเลี้ยง) พร้อมชำระเงินเป็นค่าวัสดุประกอบอาหารในมื้อดังกล่าวให้กับร้านค้าผู้ส่งวัสดุประกอบอาหารให้กับบ้านนนทภูมิ โดยจะออกใบรับบริจาคสิ่งของ (อาหารจัดเลี้ยง) ให้กับผู้บริจาคในวันที่ผู้บริจาคมาจัดเลี้ยงอาหาร (ใบรับบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เฉพาะในนามนิติบุคคลเท่านั้น)

รายการอาหารที่สถานคุ้มครองสามารถประกอบอาหารให้กับผู้จัดเลี้ยงอาหารที่ประสงค์ให้สถานคุ้มครอง ฯ เป็นผู้ประกอบอาหารให้มีรายการดังต่อไปนี้
          ประเภทข้าว+กับข้าว 2 อย่าง+ขนมหวานหรือน้ำสมุนไพร
          1. ข้าวสวย+ผัดผักรวมมิตร+แกงเผ็ดไก่ใส่มะเขือ+เฉาก๊วย                                     ค่าวัสดุประกอบอาหาร         12,000 บาท
          2. ข้าวสวย+แกงมัสมั่นไก่+ไข่ตุ๋น+น้ำสมุนไพร                                                    ค่าวัสดุประกอบอาหาร           12,000 บาท
          3. ข้าวสวย+แกงไตปลา+ไข่ลูกเขย+ขนมหวาน                                                   ค่าวัสดุประกอบอาหาร           12,000 บาท
          4. ข้าวสวย+ผัดฉ่าปลาขูด+แกงจืด+ขนมหวาน                                                    ค่าวัสดุประกอบอาหาร           12,000 บาท
          5. ข้าวสวย+แกงเขียวหวานไก่+ผัดผักรวมมิตร+ขนมหวาน                                      ค่าวัสดุประกอบอาหาร         12,000 บาท
          6. ข้าวสวย+คั่วกลิ้งไก่+ไข่พะโล้ใส่หมูสามชั้น+ขนมหวาน                                      ค่าวัสดุประกอบอาหาร          13,000 บาท
          7. ข้าวสวย+แกงเขียวหวานหมู+ไก่ทอด+ขนมหวาน                                              ค่าวัสดุประกอบอาหาร          15,000 บาท
          8. ข้าวสวย+ผัดเผ็ดปลาดุกกรอบ+ไข่พะโล้ใส่หมูสามชั้น+น้ำสมุนไพร                        ค่าวัสดุประกอบอาหาร       15,000 บาท
          9. ข้าวผัดกุ้ง+ต้มยำไก่+ขนมหวาน                                                                    ค่าวัสดุประกอบอาหาร             17,000 บาท
         10. ข้าวสวย+ปลาทูทอด+น้ำพริกกะปิ+ผักต้ม+แกงจืด+ขนมหวาน                            ค่าวัสดุประกอบอาหาร         18,000 บาท

            ประเภทก๋วยเตี๋ยว+อาหารจานเดียว
          1. ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมู+ขนมหวาน                                                                    ค่าวัสดุประกอบอาหาร          12,000 บาท
          2. ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ+น้ำสมุนไพร                                                                      ค่าวัสดุประกอบอาหาร          13,000 บาท
          3. ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก+ขนมหวาน                                                                        ค่าวัสดุประกอบอาหาร          13,000 บาท
          4. ข้าวมันไก่ต้ม+แกงจืด+น้ำสมุนไพร                                                                  ค่าวัสดุประกอบอาหาร          13,000 บาท
          5. ส้มตำ+ไก่ทอด+ข้าวเหนียว+น้ำสมุนไพร                                                           ค่าวัสดุประกอบอาหาร          15,000 บาท
          6. ส้มตำ+ลาบหมู+ข้าวเหนียว+น้ำสมุนไพร                                                           ค่าวัสดุประกอบอาหาร          15,000 บาท
          7. ส้มตำ+ลาบหมู+ไก่ทอด+ข้าวเหนียว+ขนมหวาน                                                 ค่าวัสดุประกอบอาหาร         20,000 บาท
          8. บะหมี่หมูแดง+ขนมหวาน                                                                               ค่าวัสดุประกอบอาหาร           15,000 บาท
          9. ข้าวขาหมู+ขนมหวาน                                                                                   ค่าวัสดุประกอบอาหาร            15,000 บาท
         10. ข้าวหมูแดง+ขนมหวาน                                                                                 ค่าวัสดุประกอบอาหาร          15,000 บาท
         11. สุกี้น้ำ+ขนมหวาน                                                                                        ค่าวัสดุประกอบอาหาร           15,000 บาท

 รายการอาหารพิเศษ
           1 .ผลไม้ต่างๆ(ตามฤดูกาล)                                                                                                                            3,000 บาท
           2.ไอศกรีม (1 ถังๆละ 1,500 บาท) (ใช้ 2ถัง/400 คน)                                                                                       3,000 บาท                                   

  *** หมายเหตุ 
          1. รายการอาหารข้างต้นรวมค่าข้าวสารและวัสดุประกอบอาหารประเภทเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้ว
          2. การประกอบอาหารเป็นหน้าที่โดยปกติของงานสูทกรรม เมื่อผู้จัดเลี้ยงมีความประสงค์ให้สถานคุ้มครองฯ ประกอบอาหารให้ จึงเป็นหน้าที่ของงานสูทกรรมที่ต้องประกอบอาหารให้ตามปกติไม่ถือว่าเป็นการประกอบอาหารนอกเวลาราชการ เนื่องจากในมื้อดังกล่าวสถานคุ้มครองฯ มิได้เป็นผู้จัดเลี้ยงอาหารตามปกติ