ข้อมูลทั่วไป


สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                                                     วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรเรียนรู้ด้านการดูแลคนพิการที่มีคุณภาพ  เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วม

                                                     พันธกิจ   1. การจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน
                                                                   2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการสวัสดิการสังคมให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ
                                                                   3. พัฒนาระบบบริการด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้ใช้บริการ
                                                                   4. พัฒนาการจัดการสู่องค์กรการเรียนรู้ด้านคนพิการ
                                                                   5. พัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและเข้าถึงได้
                                                  ปณิธาน    มุ่งผลสัมฤทธิ์  จิตบริการ  ประสานเครือข่าย  กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้

เลขที่ 78/5 หมู่ 1 ถนนติวานนท์  ซอยติวานนท์ 1  ตำบลบางตลาด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120
โทรศัพท์ : 0-2583-8396 , 0-2583-7999 , 0-2583-2532
e-mail : nontapum.dep@gmail.com