2 ต.ค.61

ขอขอบคุณ คุณกัลยกร นุสสา และคณะนำก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก และบริจาค