9 กรกฎาคม 2563

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ประทานเลี้ยงอาหารเด็กพิการสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ

9 ก.ค.63

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กพิการ

Pages