สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)

รองผู้อำนวยการและคณะนักเรียนโรงเรียนศรีบุญยานนท์ ได้มีจิตศรัทธามาบริจาคสิ่งของ

รองผู้อำนวยการและคณะนักเรียนโรงเรียนศรีบุญยานนท์ ได้มีจิตศรัทธามาบริจาคสิ่งของทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี ของทางโรงเรียน

Pages