3 มิถุนายน 2563

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระราชทานสิ่งของให้กับเด็กพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ

 

Pages