27 มิ.ย.60

ขอขอบคุณ คุณกนกพร ดาดวล และคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน