26 มิ.ย.60

ขอขอบคุณ คุณสังวาลย์ แสนสำราญ และครอบครัว จัดเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเป็ด ขนมกล้วยบวดชีมูลค่า 12,000 บาท