ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์