ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจัดซื้อเตียงนอนฟลาว์เวอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข. ๑๔ ธ.ค.๕๙

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
งานสอบราคาจัดซื้อเตียงนอนฟลาว์เวอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข.
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙