17 ม.ค.65

ขอขอบคุณ คุณศิริลักษณ์ แสงแสน น้ำอาหารกล่องจัดเลี้ยง ข้าวไก่กระเทียม จำนวน 350 กล่อง น้ำเก๊กฮวย จำนวน 350 ขวด และขนมขบเคี้ยว