พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารและสิ่งของจำเป็นแก่เด็กในความอุปการะของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสีนีนาฏ พิลาสกัลยาณี วันพุธที่ 26 มกราคม 2565