19 พ.ย.64

ขอขอบคุณ คุณอลิสา อินทเสนี จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ก๋วยจั๊บ น้ำเก๊กฮวย มูลค่า 13,000 บาท