พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานอาหารกลางวัน หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ แก่เด็กพิการในความอุปการะของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 8 กรกฎาคม 2564