8 ก.ค.62

ขอขอบคุณ คุณธิติมา จันทภักดี จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน