3 ก.ค.62

ขอขอบคุณ คุณวนิดา พิชิตนิติกร และคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน