8 พ.ค.62

ขอขอบคุณ คุณศราวุธ พงษ์สวัสดิ์ และคณะจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน