1 พ.ค.62

ขอขอบคุณ คุณแสงแข เรืองเนตร และคณะ จัดเลี้ยงอาาหรกลางวัน