22 ก.พ.62

ขอขอบคุณ พลเรือตรีประหยัด เทพธรณีและครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน