25 ต.ค59

ขอบคุณ คุณนรกมล คล้ายวงษ์ และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน