28 ก.พ.61

ขอขอบคุณ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน จัดเลี้ยงอาหารเย็น