28 ก.พ.61

ขอขอบคุณ พลเรือตรีเดชดล ภู่สาระ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน