4 ม.ค.61

ขอขอบคุณ คุณชัยสิทธิ์ วิบูลย์เลิศวัฒนะ จัดเลี้ยงอหารเย็น