26 ก.ย.60

ขอขอบคุณ คุณกัลยา เทิ้งสันเทียะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน วันที่ 26 ก.ย.60