25 ก.ย.60

ขอขอบคุณคุณวรันลักษณ์ ปิติวงศ์ และคณะ จัดเลี้ยงอาหารเย็น