22 ก.ย.60

คุณสุบิน วงศ์เสริมทรัพย์ และเพื่อน ๆ จัดเลี้ยงอาหารเย็น