7ก.ย.60

คุณสุวรรณา หงษ์ทอง และคณะศิษย์บ้านแสงแห่งธรรม นำข้าวหมูแดงหมูกรอบจัดเลี้ยงอาหารเย็น พร้อมบริจาคสิ่งของ