ประกาศรายชื่อผู้กระทำการขัดขวางและผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน