ประกาศประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะ