Donate

การรับบริจาค
          ท่านสามารถบริจาคเงินและสิ่งของได้โดยตรงที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.ในวันหยุดราชการจะมีเจ้าหน้าที่เวรรับบริจาคคอยให้บริการ

ขั้นตอนการรับบริจาค
          การรับบริจาคสิ่งของ  กรุณานำสิ่งของบริจาคมาลงรายการที่เจ้าหน้าที่โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้
          - เขียนรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ จำนวนสิ่งของที่บริจาค ลงในใบแสดงความจำนงบริจาคเงินและ/หรือสิ่งของ พร้อมลงลายมือชื่อผู้บริจาค
          - เจ้าหน้าที่จะออกใบรับบริจาคสิ่งของให้กับผู้บริจาค
          - เจ้าหน้าที่จะมีหนังสือตอบขอบคุณเป็นหนังสือราชการพร้อมสำเนาใบแสดงความจำนงบริจาคเงินและ/หรือสิ่งของ ส่งไปตามที่อยู่ของท่านในอีก 1 สัปดาห์
          การบริจาคเงิน  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เคาท์เตอร์รับบริจาคโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้
          - เขียนรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ จำนวนเงินที่บริจาค ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้จ่าย เช่น เพื่อสวัสดิการเด็กพิการ เป็นต้น ลงในใบแสดงความจำนงบริจาค  พร้อมลงลายมือชื่อผู้บริจาค
          - เจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้บริจาค (สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)
          - เจ้าหน้าที่จะมีหนังสือตอบขอบคุณเป็นหนังสือราชการพร้อมสำเนาใบแสดงความจำนงบริจาค ส่งไปตามที่อยู่ของท่านในอีก 1 สัปดาห์
          - ท่านสามารบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาปากเกร็ด ชื่อบัญชีมูลนิธิเด็กพิการบ้านนนทภูมิ เลขที่บัญชี 123-1-52598-3 หรือทางธนาณัติ/เช็ค สั่งจ่ายในนามมูลนิธิเด็กพิการบ้านนนทภูมิ และกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินได้ทาง โทรสาร 025838396, 025837999 ต่อ 115 หรือ mail@nontapum.go.th

ขั้นตอนการจัดเลี้ยงอาหาร
          การจัดเลี้ยงอาหารท่านสามารถตรวจดูวันจองเลี้ยงได้ที่ปฏิทินจัดเลี้ยงอาหารในแถบเมนูจัดเลี้ยงอาหารด้านบน และสามารจองวันเลี้ยงอาหารได้ผ่านปฏิทินดังกล่าวในวันที่ไม่มีผู้จองเลี้ยงอาหารโดยระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการประสานงานอนุมัติการจองเลี้ยงในวันดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ หรือท่านสามารถโทรศัพท์มาจองเลี้ยงด้วยตนเองที่เบอร์ 025837999, 025838396 ต่อ 110 หรือ 116 เพื่อให้เจ้าหน้าที่จองวันในระบบให้กับท่าน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะประสานท่านอีกครั้งผ่านทางโทรศัพท์เพื่อจัดรายการอาหาร โดยท่านสามารถดำเนินการดังนี้
          1. ผู้บริจาคต้องนำอาหารมาให้เพียงพอต่อจำนวนผู้รับการสงเคราะห์ (ประมาณ ๔๐๐ คน)  และต้องเผื่ออาหารไว้สำหรับการเติมเนื่องจากผู้รับการสงเคราะห์บางคนจะทานมากกว่าปกติ
          2. ผู้บริจาคเป็นผู้ติดต่อร้านค้าหรือร้านอาหารเองและจ่ายเงินให้กับร้านค้าโดยตรง
          3. ผู้บริจาคไม่สะดวกในการติดต่อกับร้านค้าด้วยตนเอง  แต่มีความประสงค์ให้สถานคุ้มครอง ฯ เป็นผู้ติดต่อร้านค้าให้นำอาหารปรุงสำเร็จมาส่งให้ในวันจองเลี้ยงอาหาร  ผู้บริจาคจะเป็นผู้จ่ายชำระเงินให้กับร้านค้าด้วยตนเองในวันจัดเลี้ยงอาหาร พร้อมเขียนในใบแสดงความจำนงบริจาคเงินและ/หรือสิ่งของ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในข้อ 5 บริจาคเป็นสิ่งของโดยให้ระบุว่าบริจาคอาหารเป็นมูลค่าตามที่ผู้บริจาคชำระให้กับทางร้านค้า ซึ่งสถานคุ้มครอง ฯ มิได้รับเงินจากผู้บริจาคจึงไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้บริจาคได้
          4. ผู้บริจาคที่ไม่สะดวกในการติดต่อกับร้านค้าด้วยตนเอง  หากมีความประสงค์ให้สถานคุ้มครอง ฯ เป็นผู้ประกอบอาหารให้  ผู้บริจาคต้องแสดงความจำนงให้สถานคุ้มครอง ฯ อำนวยความสะดวกในการประกอบอาหาร  โดยให้สถานคุ้มครอง ฯ ดำเนินการสั่งวัสดุประเภทอาหารสำหรับการประกอบอาหารจากร้านค้าเพื่อให้งานสูทกรรมประกอบอาหารให้กับผู้รับการสงเคราะห์  โดยในวันจองเลี้ยงอาหารผู้บริจาคจะเขียนใบแสดงความจำนงบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กพิการบ้านนนทภูมิ พร้อมชำระเงินเป็นค่าวัสดุประกอบอาหารในมื้อดังกล่าวให้กับมูลนิธิเด็กพิการบ้านนนทภูมิ โดยมูลนิธิ ฯ จะออกใบเสร็จรับเงินค่าอาหารให้กับผู้บริจาคในวันที่ผู้บริจาคมาจัดเลี้ยงอาหาร (ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)และทางมูลนิธิ ฯ จำดำเนินการจ่ายชำระเงินให้กับร้านค้าที่ส่งวัสดุประกอบอาหารต่อไป