Mission

 วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรเรียนรู้ด้านการดูแลคนพิการที่มีคุณภาพ  เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วม

     พันธกิจ
          
1. การจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน
          2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการสวัสดิการสังคมให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ
          3. พัฒนาระบบบริการด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้ใช้บริการ
          4. พัฒนาการจัดการสู่องค์กรการเรียนรู้ด้านคนพิการ
          5. พัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและเข้าถึงได้

     นโยบาย  
          1. ด้านผู้ใช้บริการ  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างมีมาตรฐานตามสิทธิและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กพิการตามศักยภาพ
          2. ด้านองค์กร  พัฒนาระบบการบริการด้านสวัสดิการสังคม ระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเข้าถึงได้และส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
          3. ค้านภาคีเครือข่าย  ส่งเสริม/สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดสวัสดิการคนพิการ

      ปณิธาน    มุ่งผลสัมฤทธิ์  จิตบริการ  ประสานเครือข่าย  กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้

      ยุทธศาสตร์
          1. พัฒนารูปแบบ  วิธีการ  มาตรฐาน  การจัดบริการสวัสดิการสังคม
          2. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร
          3. ส่งเสริมเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการสวัสดิการสังคมของกลุ่มเป้าหมาย
          4. ฟื้นฟูและพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพตามสภานความพิการ

      คนพิการ    หมายถึงคนที่ผิดปกติหรือบกพร่องทางร่างกายทางสติปัญญา หรือทางจิตใจ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ
           - ความพิการทางการมองเห็น
           - ความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย
           - ความพิการทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว
           - ความพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม
           - ความพิการทางสติปัญญา หรือการเรียนรู้

      วัตถุประสงค์
          1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างมีมาตรฐานตามสิทธิขั้นพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กพิการตามศักยภาพ
          2. เพื่อพัฒนาระบบบริการด้านการสวัสดิการสังคม ระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเข้าถึงได้และส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
          3. เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดสวัสดิการคนพิการ

      ตัวชี้วัด
          1. ผู้ใช้บริการได้รับการเลี้ยงดู ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ ตามมาตรฐานการให้บริการ
          2. มีระบบฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการที่เป็นองค์รวม สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก
          3. มีแนวปฏิบัติในการรับและการจัดการอาสาสมัครอย่างมีระบบและนักวิชาชีพเข้าดูแล

      การเข้ารับการสงเคราะห์
         เด็กพิการและทุพพลภาพ ทั้งชาย - หญิง จากทั่วประเทศ ที่มีอายุ 7-18 ปี (หรือมากกว่านี้ ถ้าอยู่ในช่วงกำลังรับการศึกษา ฝึกอาชีพ หรือฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย) ที่ประสบปัญหาดังนี้
     1. ถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาล สถานที่สาธารณะต่าง ๆ หรือผู้รับจ้างเลี้ยง
     2. กำพร้า ขาดผู้อุปการะ
     3. ครอบครัวมีฐานะยากจน
     4. เร่ร่อน พลัดหลง ไร้ที่พึ่ง
     
     หลักการรับเด็กพิการเข้ารับการสงเคราะห์
ทางสถานสงเคราะห์จะพิจารณารับเด็กพิการและทุพพลภาพทั้ง ชาย-หญิง  อายุตั้งแต่ 7-18 ปี จากทั่วประเทศ ที่เป็นเด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่งหรือถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาล สถานที่สาธารณะต่างๆตลอดจนเด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจน  และมีปัญหาการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม  ไม่สามารถอุปการะเด็กได้ โดยมีเป้าหมายรับเด็กพิการจำนวน 450-500 คน

     รับอุปการะฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการซึ่งมีสภาพความพิการดังต่อไปนี้
     1. พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ได้แก่ เด็กที่มีความพิการแขนขา ลำตัว และมือ จากโรคโปลิโอ โรคกล้ามเนื้อเปลี้ย อัมพาตท่อนล่าง สมองพิการ และความพิการที่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ และพิการแต่กำเนิด
     2. บกพร่องทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย
     3. บกพร่องทางการมองเห็น
     4. พิการซ้ำซ้อน (สติปัญญา ร่างกาย ตาบอด)