Foundation

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประวัติความเป็นมา

        เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กๆผู้พิการซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและเป็นการแบ่งเบาภาระขององค์กรและประชาชนที่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเด็กๆผู้พิการเหล่านี้ได้ทั่วถึงและเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นระบบและขั้นตอนที่ถูกต้องเรียบร้อยทางกรมประชาสงเคราะห์จึงมีนโยบายให้ก่อตั้งหน่วยงานต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือผู้พิการเหล่านี้ขึ้นในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศ จึงได้ก่อตั้งสถานสงเคราะห์เด็กพิการขึ้นโดยใช้ชื่อว่า “สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2513 
          เดิมชื่อสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ดหรือ "บ้านนนทภูมิ” ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดกองคุ้มครองและพัฒนาสวัสดิภาพคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ( Department of Social Development and Welfare ) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( Ministry of Social Development and Human Security ) และได้ดำเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมายนี้มาโดยต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน โดยให้การบริการสงเคราะห์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการทางร่างกายทั้งชายและหญิง อายุ 7-18 ปี หรือมากกว่านี้ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา การฝึกอาชีพ การพัฒนา การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายอย่างเหมาะสมทั้ง 4 ด้าน คือ ในด้านการแพทย์ การอาชีพ การศึกษา และการสังคม  ให้เป็นผู้สามารถพึ่งตนเองได้และมีความสุขตามอัตภาพ